Deze visie voor bomen op de Neude heeft als doel de verstening van het plein tegen te gaan, de identiteit van het plein te versterken en de ruimtelijke samenhang van het plein met haar omgeving te vergroten. Een groener en boomrijker ontmoetingsplek in de historische binnenstad met ruimte voor evenementen en horeca.

De komst van meer bomen zorgt voor een uitstraling en sfeer die past bij de betekenis als centrale ontmoetingsplek in de stad. Van de huidige inrichting en gebruik van het plein met 9 bomen op en rondom de Neude naar een plein met 19 bomen over 10 tot 15 jaar.

Het zwaartepunt van bomen op de Neude komt aan de oostzijde, tegenover de entree van de bibliotheek in POST en de zuidoostelijke hoek van het plein te liggen, waar ook de opwarming in de zomermaanden het sterkste is. De voorgestelde typen bomen kunnen goed tegen stedelijke leefomstandigheden, hebben alleen een transparante kroon, mooie bladeren en een specifieke herfstkleur. De bomen worden met een flinke maat aangeplant zodat ze direct een mooi beeld opleveren en passen bij het dynamische gebruik van het plein. De boomspiegel wordt afgewerkt met materiaal dat water- en luchtdoorlatend is en tevens belast kan worden, bijvoorbeeld voor evenementen of voor terrassen.

De voorgestelde type bomen, Zelkova, netelboom en honingboom, zijn ecologisch waardevol voor veel soorten insecten en korstmossen. Bovendien bloeit de honingboom laat in de zomer wanneer er verder weinig andere bomen/planten bloeien, en daarnaast is dit type boom goed bestand tegen droogte en daarmee bestand tegen de steeds hetere zomers. Voor een groot aantal evenementen op de Neude zal het planten van bomen geen problemen veroorzaken. Het planten van meer bomen op de Neude en de transformatie van het voormalige postkantoor, vraagt van de diverse gebruikers dat zij rekening houden met de veranderende inrichting en gebruik van het plein. Wel vraagt het van organisatoren van evenementen en de ondernemers aan het plein dat zij rekening houden met de nieuwe inrichting van het plein, met een meer flexibel gebruik van de openbare ruimte en met minder ruimte voor bijvoorbeeld grote aaneengesloten podia, kassen of parasols.

fasering naar eindbeeld bomen op de Neude

Stapsgewijs wordt de komende jaren toegewerkt naar het eindbeeld. De fasering en het eindbeeld hangen onder meer af van de uitkomsten van het proces voor de omgevingsvisie binnenstad, het opstellen van locatieprofielen voor evenementen en het natuurlijke verloop van de bestaande bomen op de Neude. Voor het planten van bomen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de herontwikkeling van de openbare ruimte rondom de Neude, zoals de herinrichting van de openbare ruimte rondom POST en de herinrichting van de Voorstraat-Wittevrouwenstraat.
De bestaande kastanjebomen op en rond de Neude zijn allemaal in meer of mindere mate aangetast door de kastanjebloedingsziekte en hebben mede daardoor een beperkte levensverwachting. De huidige kastanjebomen allemaal tegelijkertijd vervangen is niet wenselijk, ze blijven daarom zo lang mogelijk staan zolang dat veilig kan. Waar mogelijk Door de bestaande bomen gefaseerd te vervangen zal de Neude langzaam naar een groener eindbeeld toewerken. Voordeel van deze aanpak is dat ook de komende jaren een groen beeld behouden blijft.
De aanplant van vier bomen na het terrassen- en festivalseizoen in het najaar van 2019 en de drie bomen in 2020, afgestemd op herinrichting Voorstraat-Wittevrouwenstraat, vormen geen belemmeringen voor het huidige gebruik van de Neude. Meer bomen kunnen worden geplant als het proces voor de omgevingsvisie binnenstad daar aanleiding toe geeft of na natuurlijk verloop van bestaande bomen. Na kap van de kastanjebomen met een levensverwachting van 5 tot 10 en 10 tot 15 jaar, planten we waar mogelijk gefaseerd een aantal bomen terug, al dan niet een paar meter van de huidige locatie af.
In de beeldkaarten lichten de nieuw aangeplante bomen geel op.

MINTSKE landschapsontwerp

in opdracht van: Gemeente Utrecht
ontwerp:         2019
uitvoering:      2020 >